Om os

Copenhagen Phil kan skrive histo­rie tilbage til 1843, hvor Georg Carstensen åbnede Tivoli i København. Til at forestå musikken i Tivoli engagerede Georg Car­sten­sen den po­pu­lære kom­po­nist og diri­gent H.C. Lum­bye og hans or­kester: “Det Lum­bye­ske Sel­skab”. Sel­skab­et be­stod af 22 musi­ke­re og spil­lede hoved­sage­ligt “kon­cert­er à la Strauss”. Lige siden har orke­stret spil­let i Tivoli hver sommer.

I 1846 udvides orkestret til 33 mu­si­ke­re og be­gynd­er at give sym­fo­ni­koncerter som Tivolis Orkester. I 1848 vender den be­røm­te kom­po­nist og diri­gent Niels W. Gade hjem fra Leipzig, hvor han bl.a. har været dirigent for det berømte Gewandhaus orkester. Gade sætter fart i koncertlivet i København, og Tivoliorkestrets musikere bliver fast stamme i vinterens koncertorkestre.

De traditionsrige Palækoncerter ophører i 1931, hvorefter orkestrets vinteraktiviteter ind­skrænkes til et antal spredte koncerter, stadig under navnet Køben­havns Phil­har­mo­ni­ske Or­kes­ter. Orke­strets mu­si­ke­re er kun fuld­tids­an­sat i Tivoli­sæsonen. Sådan lever efterkommerne af Det Lumbyeske Sel­skab frem til 1965, hvor det lykkes at få alle musikere fastansat året rundt ved op­ret­tel­sen af landsdelsorkestret (orkestrets tid­lig­ere navn) Sjæl­lands Sym­fo­ni­or­kest­er. I dag har or­kest­ret 70 fast­an­sat­te mu­si­ke­re. Orke­stret de­ler fort­sat året mel­lem en som­mer­sæson i Tivoli og vinter­sæsonen med sym­fo­ni­kon­cert­er i Køben­havn og på hele Sjæl­land.

Copenhagen Phil er i dag lands­dels­or­kes­ter for hele Sjælland, Lolland og Falster og en mo­der­ne kul­tur­in­sti­tu­tion, der gi­ver sto­re sym­fo­ni­ske kon­cert­er i Kon­ser­va­to­ri­ets Kon­cert­sal på Fre­de­riks­berg. Or­kes­tret rej­ser rundt i hele den sjællandske re­gi­on og gi­ver kon­cert­er for bå­de sto­re og små.

Det ligger Copenhagen Phil på sin­de at ska­be nye au­di­tive og vi­su­el­le ud­tryk for of­fent­lig­hed­en, der kas­ter nye per­spek­tiv­er på sym­fo­ni­or­kes­tret som en in­no­va­tiv kul­tur­in­sti­tu­tion. Copenhagen Phil er således et orkester, der spil­ler på man­ge stren­ge og til­byd­er også bl.a. 60 minutes kon­cert­er, hvor ryt­mi­ske mu­si­ke­re sæt­ter det klas­si­ske or­kes­ter i stævne. I Open Orchestra inviteres skoleklasser og det voksne publikum til at gå rundt i orkestret, mens det spiller, og i koncertforestillingerne Afgørende øjeblikke kan gymnasielever og det klassiske publikum opleve en dramatiseret koncert, hvor en kendt dansk skuespiller fortæller det spillede værks historie – med podcast af Third Ear og scenografi af Dark Matters.

Copenhagen Phil har haft flere succes­fuld­e sam­arbejd­er med an­dre kul­tur­in­sti­tu­tion­er. Herunder med Dansk Danse­tea­ter og tea­ter Re­pu­bli­que om­kring Stra­vin­skijs Ild­fug­len, der spil­le­de for ful­de hu­se i ja­nu­ar 2016. Orkestret indgår desuden ofte i samarbejder med Den Jyske Opera, Det Kgl. Teater, CPH Opera Festival, Strøm Festival m.fl.

Copenhagen Phils chefdirigent er japanske Toshiyuki Kamioka, der tiltrådte fra sæson 2016/2017 for en seksårig periode. Æres-gæstedirigent er Maestro Christoph Eschenbach.

Copenhagen Phil har siden sæson 2009/2010 holdt til i Kon­ser­va­­to­ri­ets Kon­cert­sal – DRs gamle Radiohus på Frederiks­berg. Fra sæson 2013/2014 skiftede orkestret navn fra “Sjællands Symfoniorkester” til “Copen­hagen Phil – hele Sjæl­lands Sym­fo­ni­or­kester”.

Orkestret består af 65 fastansatte musikere og spiller i vintersæsonen i Konservatoriets Koncertsal – i sommersæsonen skifter orkestret navn til Tivoli Copenhagen Phil.

Rammeaftale

Vedtægter

Regnskab over indsamling

Whistleblowerordning

Whistleblowerordningen er sat i verden for at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Copenhagen Phil. Den kan benyttes, hvis man er ansat eller tidligere har været ansat i orkestret uanset ansættelsesvilkår. Man kan også benytte ordningen som samarbejdspartner. Indberetninger kan ex være:
• Indberetninger om overtrædelser af EU-retten.
• Strafbare forhold ex overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.
• Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen ex lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen og offentlighedsloven.
• Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper ex undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet.
• Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer ex tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse.
• Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen ex chikane eller seksuel chikane.

Indberetninger bliver sendt til eksterne advokater og kan være anonyme. Via whistleblowersystemet kan man desuden have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden, der ligeledes kan være anonym.

Gå til Copenhagen Phils whistleblowerordning