Om os

Copenhagen Phil kan skrive histo­rie tilbage til 1843, hvor Georg Carstensen åbnede Tivoli i København. Til at forestå musikken i Tivoli engagerede Georg Car­sten­sen den po­pu­lære kom­po­nist og diri­gent H.C. Lum­bye og hans or­kester: “Det Lum­bye­ske Sel­skab”. Sel­skab­et be­stod af 22 musi­ke­re og spil­lede hoved­sage­ligt “kon­cert­er à la Strauss”. Lige siden har orke­stret spil­let i Tivoli hver sommer.

I 1846 udvides orkestret til 33 mu­si­ke­re og be­gynd­er at give sym­fo­ni­koncerter som Tivolis Orkester. I 1848 vender den be­røm­te kom­po­nist og diri­gent Niels W. Gade hjem fra Leipzig, hvor han bl.a. har været dirigent for det berømte Gewandhaus orkester. Gade sætter fart i koncertlivet i København, og Tivoliorkestrets musikere bliver fast stamme i vinterens koncertorkestre.

De traditionsrige Palækoncerter ophører i 1931, hvorefter orkestrets vinteraktiviteter ind­skrænkes til et antal spredte koncerter, stadig under navnet Køben­havns Phil­har­mo­ni­ske Or­kes­ter. Orke­strets mu­si­ke­re er kun fuld­tids­an­sat i Tivoli­sæsonen. Sådan lever efterkommerne af Det Lumbyeske Sel­skab frem til 1965, hvor det lykkes at få alle musikere fastansat året rundt ved op­ret­tel­sen af landsdelsorkestret (orkestrets tid­lig­ere navn) Sjæl­lands Sym­fo­ni­or­kest­er. I dag har or­kest­ret 70 fast­an­sat­te mu­si­ke­re. Orke­stret de­ler fort­sat året mel­lem en som­mer­sæson i Tivoli og vinter­sæsonen med sym­fo­ni­kon­cert­er i Køben­havn og på hele Sjæl­land.

Copenhagen Phil er i dag lands­dels­or­kes­ter for hele Sjælland, Lolland og Falster og en mo­der­ne kul­tur­in­sti­tu­tion, der gi­ver sto­re sym­fo­ni­ske kon­cert­er i Kon­ser­va­to­ri­ets Kon­cert­sal på Fre­de­riks­berg. Or­kes­tret rej­ser rundt i hele den sjællandske re­gi­on og gi­ver kon­cert­er for bå­de sto­re og små.

Det ligger Copenhagen Phil på sin­de at ska­be nye au­di­tive og vi­su­el­le ud­tryk for of­fent­lig­hed­en, der kas­ter nye per­spek­tiv­er på sym­fo­ni­or­kes­tret som en in­no­va­tiv kul­tur­in­sti­tu­tion. Copenhagen Phil er således et orkester, der spil­ler på man­ge stren­ge og til­byd­er også bl.a. 60 minutes kon­cert­er, hvor ryt­mi­ske mu­si­ke­re sæt­ter det klas­si­ske or­kes­ter i stævne. I Open Orchestra inviteres skoleklasser og det voksne publikum til at gå rundt i orkestret, mens det spiller, og i koncertforestillingerne Afgørende øjeblikke kan gymnasielever og det klassiske publikum opleve en dramatiseret koncert, hvor en kendt dansk skuespiller fortæller det spillede værks historie – med podcast af Third Ear og scenografi af Dark Matters.

Copenhagen Phil har haft flere succes­fuld­e sam­arbejd­er med an­dre kul­tur­in­sti­tu­tion­er. Herunder med Dansk Danse­tea­ter og tea­ter Re­pu­bli­que om­kring Stra­vin­skijs Ild­fug­len, der spil­le­de for ful­de hu­se i ja­nu­ar 2016. Orkestret indgår desuden ofte i samarbejder med Den Jyske Opera, Det Kgl. Teater, CPH Opera Festival, Strøm Festival m.fl.

Copenhagen Phils chefdirigent er japanske Toshiyuki Kamioka, der tiltrådte fra sæson 2016/2017 for en seksårig periode. Æres-gæstedirigent er Maestro Christoph Eschenbach.

Copenhagen Phil har siden sæson 2009/2010 holdt til i Kon­ser­va­­to­ri­ets Kon­cert­sal – DRs gamle Radiohus på Frederiks­berg. Fra sæson 2013/2014 skiftede orkestret navn fra “Sjællands Symfoniorkester” til “Copen­hagen Phil – hele Sjæl­lands Sym­fo­ni­or­kester”.

Orkestret består af 65 fastansatte musikere og spiller i vintersæsonen i Konservatoriets Koncertsal – i sommersæsonen skifter orkestret navn til Tivoli Copenhagen Phil.