English Copenhagen Phil

Besøg også vores YouTube-kanal:

Copenhagen Phil Erhverv

I Copenhagen Phil bruger vi musikken, sam­ar­bej­det mu­sik­er­ne imel­lem samt den ud­vik­ling og trans­for­ma­tion, or­ke­stret de se­ne­re år har gen­nem­gået, som fun­da­ment i vo­res nye ini­tia­tiv over for er­hvervs­liv­et. Co­pen­ha­gen Phil ryk­ker i dag ud til virk­som­heds­events med små og mel­lem­sto­re en­sem­bler – eller med he­le sym­fo­ni­or­kes­tret. Vi skræd­der­sy­er op­lev­el­sen til den en­kel­te ar­bejds­plads for med mu­si­ke­re fra or­kes­tret, re­præ­sen­tan­ter fra or­ga­ni­sa­tion­en eller mu­sik­chef Uffe Save­ry at kom­bi­ne­re led­el­se, or­ga­ni­sa­tion og mu­sik på en hid­til u­set måde.

Læs mere

Musik På Tværs

Med Copenhagen Phils pædagogiske pro­jekt, Mu­sik På Tværs, spil­ler or­kest­ret hvert år sko­le­kon­cert­er for om­kring 6000 børn og unge fra he­le Sjæl­land og de om­kring­lig­gen­de øer. I Copenhagen Phil bring­er vi for­mid­ling­en af klas­sisk mu­sik ud, hvor børn­e­ne har de­res dag­lig­dag. Vi del­er det sto­re sym­fo­ni­or­kest­er op i min­dre en­sem­bler og fyld­er klas­se­vær­el­ser­ne med mu­sik på høj­e­ste ni­ve­au. Kulminationen sker i kon­cert­sal­en, hvor børn­e­ne op­lev­er ‘deres’ mu­si­ke­re i det fi­ne kon­cert­tøj og i den stem­nings­fuld­e kon­cert­sal.

Læs mere


Musik med Mere

Copenhagen Phil havde i november 2014 pre­mi­ere på or­kest­rets nye kon­cert­format “Musik Med Mere – et crash kur­sus i den klas­si­ske mu­sik for he­le fa­mi­li­en.” Kon­cert­en var net­op til­tænkt hele fa­mi­li­en og blev en stor succes. Og som noget helt særligt var lo­ka­le musik­sko­le­elev­er inviteret med på scenen, hvor de sad iblandt de pro­fes­sio­nel­le mu­si­ke­re. Musikken var klassiske “hits” som bl.a. Star Wars, Vival­dis De Fire Årstider, Mozarts Kla­ri­net­koncert, Tjaj­kov­skijs Svane­søen og Wagners Valkyrie-Ridtet.

Hvem er Copenhagen Phil?

Copenhagen Phil er et symfoni­or­ke­ster med man­ge an­sigt­er. Fra sto­re klas­si­ske kon­certer med tid­ens in­te­res­san­te di­ri­gent­er og so­list­er, til mød­er med kunst­ne­re på tværs af gen­rer i or­kest­rets 60 mi­nut­es kon­cert­er, til cd- og film­ind­spil­ning, flash mob’s, børne- og fami­lie­koncerter, lo­ka­le kon­cert­er på hele Sjæl­land, pæ­da­gog­iske sko­le­projekter og meget andet. Få her en lil­le smags­prø­ve på Co­pen­hagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester.


60 minutes

Få en smags­prøve på Copen­hagen Phils unik­ke 60 mi­nutes kon­cert­er, der har bragt gen­ren ‘indie-clas­si­cal’ til Dan­mark, i vores 60 mi­nu­tes stop mo­tion film med Efter­klang. Efter­klang spil­le­de tre ud­solg­te og an­meld­er­ros­te kon­cert­er med or­kest­ret i ok­tob­er 2012.

Flash mob i metroen

Den 17. april 2012 fik passa­ge­rer­ne i Kø­ben­havns Me­tro sig en overrask­else. Skærm­e­ne på per­ron­er­ne an­non­ce­re­de om et ’Klas­sisk Sær­tog’, og plud­se­lig lød en fløj­te, så en obo og så kom violinerne frem. Co­pen­hagen Phil var i gang med en sur­prise-kon­cert, en flash mob, der bød de for­bløf­fe­de pas­sa­ge­rer på Griegs Peer Gynt.


Flash mob på Hovedbanen

Den 2. maj 2011 lav­ede Co­pen­ha­gen Phil en flash mob på Kø­ben­havns Hoved­ba­ne­gård. De man­ge rejs­en­de spær­re­de både øj­ne og ører op, da mu­sik­chef Uffe Sa­ve­ry sat­te Ravels Bolero igang på lil­le­trom­me. Ef­ter­hånd­en stød­te al­le 74 mu­si­ke­re til og fyld­te den sto­re hal med musik blan­det med høj­ta­ler­kald.

Musik På Tværs

Musik På Tværs er Copen­hagen Phils skole­projekt. Hvert år spil­ler vi sær­li­ge sko­le­kon­cert­er for mere end 6000 børn fra 3.-7. klas­ser på he­le Sjæl­land. Kon­cert­er­ne er kulmina­tion­en på et års mu­sik­und­er­vis­ning efter et sær­ligt til­ret­te­lagt Musik På Tværs-und­er­vis­nings­ma­te­ri­a­le.


Koncertmester Frederik Øland

I november 2010 var koncertmester Frederik Øland solist i Bruchs Violinkoncert ved tre koncerter i København og på Sjælland. Forud for koncerten blev Øland inter­view­et af mu­sik­chef Uffe Savery.

Marianna Shirinyan

Marianna Shirinyan var i oktober 2010 solist i Kuhlaus Kla­ver­kon­cert. Her ses hun i in­ter­vi­ew med musik­chef Uffe Savery. Marianna Shirinyan er solist i Beet­hovens Klaver­kon­cert nr. 1 den 13. ok­to­ber 2011 i Kon­ser­va­to­ri­ets Kon­cert­sal.