English Copenhagen Phil

Besøg også vores YouTube-kanal:

Tivoli Copenhagen Phil

Traditionen tro skifter orkestret hver sommersæson navn til ‘Tivoli Copenhagen Phil’ og står for en stor del af musikken i Tivoli – den eneste forlystelsespark i verden med sit eget professionelle symfoniorkester. Sådan har det været, lige siden Tivoli blev grundlagt i 1843, og H.C. Lum­bye og hans or­kester: “Det Lum­bye­ske Sel­skab” blev hyret til at forestå musikken i haven. Orkestret er vokset siden da – og i vinter­sæsonen blevet til et lands­dels­orkester – men rødderne til Tivoli er fortsat intakte.

Sommerklassisk i Tivoli

Copenhagen Phil Erhverv

I Copenhagen Phil bruger vi musikken, sam­ar­bej­det mu­sik­er­ne imel­lem samt den ud­vik­ling og trans­for­ma­tion, or­ke­stret de se­ne­re år har gen­nem­gået, som fun­da­ment i vo­res nye ini­tia­tiv over for er­hvervs­liv­et. Co­pen­ha­gen Phil ryk­ker i dag ud til virk­som­heds­events med små og mel­lem­sto­re en­sem­bler – eller med he­le sym­fo­ni­or­kes­tret. Vi skræd­der­sy­er op­lev­el­sen til den en­kel­te ar­bejds­plads for med mu­si­ke­re fra or­kes­tret, re­præ­sen­tan­ter fra or­ga­ni­sa­tion­en eller mu­sik­chef Uffe Save­ry at kom­bi­ne­re led­el­se, or­ga­ni­sa­tion og mu­sik på en hid­til u­set måde.

Læs mere


Hvem er Copenhagen Phil?

Copenhagen Phil er et symfoni­or­ke­ster med man­ge an­sigt­er. Fra sto­re klas­si­ske kon­certer med tid­ens in­te­res­san­te di­ri­gent­er og so­list­er, til mød­er med kunst­ne­re på tværs af gen­rer i or­kest­rets 60 mi­nut­es kon­cert­er, til cd- og film­ind­spil­ning, flash mob’s, børne- og fami­lie­koncerter, lo­ka­le kon­cert­er på hele Sjæl­land, pæ­da­gog­iske sko­le­projekter og meget andet. Få her en lil­le smags­prø­ve på Co­pen­hagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester.

Flash mob i metroen

Den 17. april 2012 fik passa­ge­rer­ne i Kø­ben­havns Me­tro sig en overrask­else. Skærm­e­ne på per­ron­er­ne an­non­ce­re­de om et ’Klas­sisk Sær­tog’, og plud­se­lig lød en fløj­te, så en obo og så kom violinerne frem. Co­pen­hagen Phil var i gang med en sur­prise-kon­cert, en flash mob, der bød de for­bløf­fe­de pas­sa­ge­rer på Griegs Peer Gynt.


Musik På Tværs

Med Copenhagen Phils pædagogiske pro­jekt, Mu­sik På Tværs, spil­ler or­kest­ret hvert år sko­le­kon­cert­er for om­kring 6000 børn og unge fra he­le Sjæl­land og de om­kring­lig­gen­de øer. I Copenhagen Phil bring­er vi for­mid­ling­en af klas­sisk mu­sik ud, hvor børn­e­ne har de­res dag­lig­dag. Vi del­er det sto­re sym­fo­ni­or­kest­er op i min­dre en­sem­bler og fyld­er klas­se­vær­el­ser­ne med mu­sik på høj­e­ste ni­ve­au. Kulminationen sker i kon­cert­sal­en, hvor børn­e­ne op­lev­er ‘deres’ mu­si­ke­re i det fi­ne kon­cert­tøj og i den stem­nings­fuld­e kon­cert­sal.

Læs mere

Et symfoniorkester
kommer til byen

Hver sommer indtager Copenhagen Phil sjællandske byer for at fylde dem med musik – hele dagen. Således er borgere i foreløbig Holbæk, Roskilde og Næstved blevet mødt med levende musik på højeste niveau. Vi spiller i hele byen lige fra de lokale folkeskoler, plejehjem, sygehuse, biblioteker, politistationer og for det lokale erhvervsliv m.m. Musikdagene kulminerer med en stor og festlig familiekoncert med musikalske højdepunkter og en kendt per­son­lig­hed i front – i 2017 var Michael Carøe koncerternes syng­ende konferencier. Projektet bliver til i tæt samarbejde med de involverede kommuner.


60 minutes

Få en smags­prøve på Copen­hagen Phils unik­ke 60 mi­nutes kon­cert­er, der har bragt gen­ren ‘indie-clas­si­cal’ til Dan­mark, i vores 60 mi­nu­tes stop mo­tion film med Efter­klang. Efter­klang spil­le­de tre ud­solg­te og an­meld­er­ros­te kon­cert­er med or­kest­ret i ok­tob­er 2012.

Flash mob på Hovedbanen

Den 2. maj 2011 lav­ede Co­pen­ha­gen Phil en flash mob på Kø­ben­havns Hoved­ba­ne­gård. De man­ge rejs­en­de spær­re­de både øj­ne og ører op, da mu­sik­chef Uffe Sa­ve­ry sat­te Ravels Bolero igang på lil­le­trom­me. Ef­ter­hånd­en stød­te al­le 74 mu­si­ke­re til og fyld­te den sto­re hal med musik blan­det med høj­ta­ler­kald.


Musik med Mere

Copenhagen Phil havde i november 2014 pre­mi­ere på or­kest­rets nye kon­cert­format “Musik Med Mere – et crash kur­sus i den klas­si­ske mu­sik for he­le fa­mi­li­en.” Kon­cert­en var net­op til­tænkt hele fa­mi­li­en og blev en stor succes. Og som noget helt særligt var lo­ka­le musik­sko­le­elev­er inviteret med på scenen, hvor de sad iblandt de pro­fes­sio­nel­le mu­si­ke­re. Musikken var klassiske “hits” som bl.a. Star Wars, Vival­dis De Fire Årstider, Mozarts Kla­ri­net­koncert, Tjaj­kov­skijs Svane­søen og Wagners Valkyrie-Ridtet.