PM. Copenhagen Phil: Jubilæum og sæsonstart facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester

PM. Copenhagen Phil: Jubilæum
og sæsonstart

Sæson 2015/2016 er Copenhagen Phils 50 års jubilæumssæson. Det markerer orkestret med en sæsonstart den 1. oktober 2015, der samtidig er premieren på et nyt koncertkoncept: Bag Om Musik­ken – der denne aften har Jesper Christensen og Sjostakovitj i hovedrollerne.
 
Copenhagen Phil kan skrive histo­rie tilbage til 1843, hvor Tivoli blev grundlagt. Men det var først i 1965, orke­strets musikere blev fastansat året rundt. Det skete ved op­ret­tel­sen af Sjællands Symfoniorkester – i dag, Copenhagen Phil.
“Jeg er meget stolt af at være musikchef for netop Copenhagen Phil. Orkestret repræsenterer et musikerskab og en pas­sio­ne­ret kultur, der forholder sig proaktivt til at være et innova­tivt orkester på et højt internationalt niveau. Vi gør vores yderste for at være nysgerrige og søgende og samtidig have modet til ‘at gå forrest’. Man skal turde risikere eksperimentet for at opnå noget originalt,” siger Musikchef Uffe Savery og fortsætter.
“Sæson 2015/2016 er en farverig palette af enestående akt­iv­itet­er, der viser de mange strenge, Copenhagen Phil spiller på. Derfor er det symptomatisk for orkestret at åbne sæsonen, tillige vores jubilæumskoncert, med at præsentere et ekspe­ri­ment: ‘Bag Om Musikken’, hvor Jesper Christensen fører pub­li­kum bag om musikken i første del af koncerten, og hovedværket bliver opført i anden del.”

Jesper Christensen som historiefortæller

Jubilæumssæsonen skydes i gang den 1. oktober 2015 i Copenhagen Phils vanlige smukke rammer: Konservatoriets Koncertsal, og den runde fødselsdag markeres af den første Bag Om Musikken koncert. Her står chefdirigent Lan Shui på dirigentpodiet, og Jes­per Chris­ten­sen er histo­rie­for­tæl­ler­en, der fø­rer pub­li­kum igen­nem Sjo­sta­ko­vitjs dra­ma­ti­ske liv og hans 10. Sym­fo­nis til­bliv­el­se und­er det sov­jet­iske ræd­sels­regi­me.
Sjo­sta­kovitj er en af det 20. år­hund­red­es stør­ste kom­po­nist­er. Den im­po­ne­ren­de og bru­ta­le 10. Sym­fo­ni er et af kom­po­nist­ens vig­tig­ste værk­er. Det blev ur­op­ført få må­ned­er ef­ter Sta­lins død i 1953 og me­nes at være en hil­sen til den kunst­fjendt­li­ge dik­ta­tor. I mu­sik­ken svar­er Sjo­sta­ko­vitj til­ba­ge til det re­gi­me, der fle­re gang­e hav­de ud­stil­let ham som fol­ke­fjen­de, når han ik­ke fulg­te par­ti­ets ret­nings­lin­jer – hem­me­lige kod­er blev flet­tet ind i nod­er­ne så­som sy­stem­kri­ti­ske be­sked­er og kom­po­nist­ens eg­ne ini­ti­al­er. Sjosta­ko­vitj hav­de ov­er­lev­et Sta­lin, og det var med den­ne per­son­lig­e sejr i ryg­gen, den dra­ma­tiske 10. Sym­fo­ni så dag­ens lys.

Bag Om Musikken

Den klas­si­ske sce­ne er sin helt egen – en sym­fo­ni af op­lev­el­ser fuld af fan­ta­stisk mu­sik og drag­ende for­tæl­ling­er. Derfor har Co­pen­ha­gen Phil udviklet “Bag Om Mu­sik­ken” kon­cert­for­mat­et. Her in­vi­te­rer orkestret på en rej­se bag om mu­sik­ken og ind i dens even­tyr­lig­e, kom­plek­se og for­un­der­lige ver­den med én af Dan­marks aller­stør­ste skue­spil­le­re i front.
I sæson 2015/2016 er det Jes­per Chri­sten­sen og Karen-Lise Myn­ster (15. april 2016), der træd­er for­an Co­pen­ha­gen Phil og gui­der pub­li­kum ind bag hhv. Sjo­sta­ko­vitjs stor­slå­e­de og storm­fulde Sym­fo­ni nr. 10 samt Strauss’ fa­bel­ag­tige Al­so Sprach Za­rat­hu­stra.
Bag­ved det fuld­end­te værk er en ge­ni­al kom­po­nists sto­re ar­bej­de, hvor fantasi, krea­ti­vi­tet, dyg­tig­hed, re­la­tion­er og ikke mindst sam­tid­en har af­gør­en­de be­tyd­ning for den fær­dig­e mu­sik. Copenhagen Phil tager publikum med på en rej­se, hvor sto­re og små for­tæl­ling­er om værk­er­nes vej fra no­de­pa­pir til kon­cert­sal væves sam­men med mu­sik­ek­semp­ler, der kom­mer bag om og ind i mu­sik­ken – som af­slut­nings­vis spil­les i sin hel­hed for fuld ud­blæs­ning af det sto­re sym­fo­ni­or­kes­ter.
Velkommen til en rej­se ind i mu­sik­kens ind­tag­ende uni­vers!
Jesper Christensen Foto: Jo Krausz 148 KB
PRAKTISK INFO
“BAG OM MUSIKKEN: SJOSTAKOVITJS 10.”
1. oktober 2015 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal
Chefdirigent / Lan Shui
Fortæller / Jesper Christensen
Instruktør / Kasper Sejersen
Sjostakovitj / Symfoni nr. 10
Pris / 190-390 kr. inkl. gebyr.
Unge u. 25 år 50% rabat
Copenhagen Phil
Kommunikationsansvarlig (barselsvikar) Louise Nabe
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C
M: 28 93 23 22. T: 33 91 11 99
nb@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2019