English Copenhagen Phil

Copenhagen Phil kan skrive histo­rie tilbage til 1843, hvor Georg Carstensen åbnede Tivoli i København.

Til at forestå musikken i Tivoli engagerede Georg Car­sten­sen den po­pu­lære kom­po­nist og diri­gent H.C. Lum­bye og hans or­kester: “Det Lum­bye­ske Sel­skab”. Sel­skab­et be­stod af 22 musi­ke­re og spil­lede hoved­sag­ligt “kon­cert­er à la Strauss”. Lige siden har orke­stret spil­let i Tivoli hver sommer.

I 1846 udvides orkestret til 33 mu­si­ke­re og be­gynd­er at give sym­fo­ni­koncerter som Tivolis Orkester.

I 1848 vender den be­røm­te kom­po­nist og diri­gent Niels W. Gade hjem fra Leipzig, hvor han bl.a. har været dirigent for det berømte Gewandhaus orkester. Gade sætter fart i koncertlivet i København, og Tivoliorkestrets musikere bliver fast stamme i vinterens koncertorkestre.

De traditionsrige Palækoncerter ophører i 1931, hvorefter orkestrets vinteraktiviteter ind­skrænkes til et antal spredte koncerter, stadig under navnet Køben­havns Phil­har­mo­ni­ske Or­kes­ter. Orke­strets mu­si­ke­re er kun fuld­tids­an­sat i Tivoli­sæsonen.

Sådan lever efterkommerne af Det Lumbyeske Sel­skab frem til 1965, hvor det lykkes at få alle musikere fastansat året rundt ved op­ret­tel­sen af det tid­lig­ere navn Sjæl­lands Sym­fo­ni­or­kest­er. I dag har or­kest­ret 70 fast­an­sat­te mu­si­ke­re. Orke­stret de­ler fort­sat året mel­lem en som­mer­sæson i Tivoli og vinter­sæsonen med sym­fo­ni­kon­cert­er i Køben­havn og på hele Sjæl­land.

Copenhagen Phil er i dag et lands­dels­or­kes­ter og en mo­der­ne kul­tur­in­sti­tu­tion, der gi­ver sto­re sym­fo­ni­ske kon­cert­er i Kon­ser­va­to­ri­ets Kon­cert­sal på Fre­de­riks­berg. Or­kes­tret er også hele Sjæl­lands Sym­fo­ni­or­kes­ter og rej­ser rundt i re­gi­on­en og gi­ver kon­cert­er for bå­de sto­re og små.

Copenhagen Phil spil­ler på man­ge stren­ge og til­byd­er også 60 minutes kon­cert­er, hvor ryt­mi­ske mu­si­ke­re sæt­ter det klas­si­ske or­kes­ter i stævne – og Bag Om Musikken kon­cert­er­ne har en kendt dansk skue­spil­ler i front som hi­sto­rie­for­tæl­ler.

Copenhagen Phil arbejder målrettet med mu­sik­for­mid­ling til samt pro­jek­ter for og med børn og unge. Det ses bl.a. i kon­cert­er­ne Musik Med Mere, hvor sjæl­land­ske mu­sik­sko­le­elev­er in­vi­te­res med på scenen og i fol­ke­sko­le­pro­jek­tet Musik På Tværs, hvor 6000 børn fra he­le Sjæl­land til­byd­es mu­sik­un­der­vis­ning, mød­er en­sem­bler fra or­kes­tret i sko­ler­ne og op­lev­er en stor sym­fo­nisk børne­kon­cert i kon­cert­sal­en.

Det ligger Copenhagen Phil på sin­de at ska­be nye au­di­tive og vi­su­el­le ud­tryk for of­fent­lig­hed­en, der kas­ter nye per­spek­tiv­er på sym­fo­ni­or­kes­tret som en in­no­va­tiv kul­tur­in­sti­tu­tion. Ek­sem­pler her­på er or­kes­trets ud­vik­ling fra at pro­du­ce­re ver­dens før­ste flash mob til Co­pen­ha­gen Phil Er­hverv og Open Or­ches­tra – bæ­ren­de ini­ti­a­tiv­er, som er grund­sten i or­kes­trets in­no­va­ti­ve pro­jekt­er de kom­men­de år. De to flash mobs fra hhv. Kø­ben­havns Hoved­bane­gård og Metro er set mere end 20 mil­li­o­ner gan­ge på You­Tube ver­den over. Co­pen­ha­gen Phil Er­hverv er er­hvervs­events, der mø­der virk­som­hed­ers med­ar­bej­de­re dér, hvor de er – hvor­fra dør­en åb­ner sig til den klas­si­ske mu­sik. Og Open Or­ches­tra er or­ke­strets in­ter­ak­tive sym­fo­ni­ske op­lev­e­lse, der hen­vend­er sig til nye pub­li­kums­grup­per gen­nem en hhv. on­line plat­form, ny kon­cert­form, fy­sisk in­stal­la­tion og mo­bil ap­pli­ka­tion.

Copenhagen Phil har haft flere succes­fuld­e sam­arbejd­er med an­dre kul­tur­in­sti­tu­tion­er. Senest med Dansk Danse­tea­ter og tea­ter Re­pu­bli­que om­kring Stra­vin­skijs “Ild­fug­len”, der spil­le­de for ful­de hu­se i ja­nu­ar 2016.

Copenhagen Phil har siden sæson 2009/2010 holdt til i Kon­ser­va­­to­ri­ets Kon­cert­sal – DRs gamle Radiohus på Frederiks­berg.

Fra sæson 2013/2014 skiftede orkestret navn til at hedde “Copen­hagen Phil – hele Sjæl­lands Sym­fo­ni­or­kester”.


Copenhagen Phil har siden 1965 været et landsdelsorkester. Orkestret består af 70 fastansatte musikere og spiller i vintersæsonen i Konservatoriets Koncertsal – i sommersæsonen skifter orkestret navn til ‘Tivoli Copenhagen Phil’.

Årsrapporter

Årsrapport 2010

Årsrapport 2011

Årsrapport 2012

Årsrapport 2013

Årsrapport 2014

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Vedtægter

Vedtægter pr. 23. juni 2016